Prohledat tento blog

neděle 15. prosince 2013

3. INSTANCE - NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD

V případě, že jste podal(a) kasační stížnost (stížnost se zasílá přímoNejvyššímu správnímu soudu, je třeba jít na Odbor azylové a migrační politiky, kde předložíte:
  • kopii kasační stížnosti,
  • doklad o tom, že jste ji soudu zaslal/a (podací lístek s razítkem pošty a datem, kdy byl odeslán, nebo razítko z podatelny soudu - to v případě, že jste kasační stížnost podal/a osobně),
  • doklad o ubytování (nájemní smlouva nebo čestné prohlášení vlastníka s jeho úředně ověřeným podpisem a výpis z katastru nemovitostí.
Poté Vám bude uděleno vízum strpění, jehož doba platnosti závisí na probíhajícím řízení před NSS. V okamžiku, kdy je doručeno rozhodnutí NSS o kasační stížnosti advokátovi, nabývá právní moc, řízení o mezinárodní ochraně je zcela u konce a končí i platnost Vašeho víza strpění.
Do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí NSS Vašemu právnímu zástupci jste povinen/a dostavit se na Odbor azylové a migrační politiky, kde Vám bude vystaven výjezdní příkaz.
Řízení před NSS probíhá pouze písemnou formou, soud řeší, zda v průběhu řízení (před správním orgánem a odvolacím soudem) proběhlo vše v souladu se zákony a mezinárodními úmluvami.
V tomto řízení musíte být zastoupen/a advokátem, kterého si buď zaplatíte, nebo v případě, že nemáte dostatek finančních prostředků požádáte soud o bezplatné ustanovení advokáta.
Po dobu řízení jste pojištěn/a.
Bydlení - v případě, že si nemáte možnost zajistit ubytování, je třeba obrátit se na Správu uprchlických zařízení se žádostí o zajištění ubytování.

2. INSTANCE - KRAJSKÝ SOUD

Soud posuzuje, zda Ministerstvo vnitra posoudilo Váš případ řádně a v mezích zákona, zda přihlédlo ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, řádně odůvodnilo své rozhodnutí, zda s Vámi byl veden řádně pohovor a nedošlo k porušení Vašich práv. Po celou dobu máte možnost podávat doplnění, v tomto případě však již jen v českém jazyce. Před soudem můžete být zastoupen/a advokátem čiprávníkem SIMI, kterému jste udělil/a plnou moc. Máte nárok na tlumočníka, o kterého však musíte požádat.
Pokud chcete být zastoupen/a advokátem a nemáte dostatek financí, je možné požádat soud o bezplatné ustanovení advokáta (ex offo). V tomto případě Vám soud zašle formulář, který je třeba ve lhůtě, která je soudem stanovena, vyplnit a zaslat zpět soudu. Soud  pak posoudí, zda na ustanovení advokáta máte nárok. Máte právo zúčastnit se jednání před soudem osobně, o této skutečnosti je nutné informovat soud. Soud buď rozhodnutí ministerstva zruší, v tom případě se ocitáte opět v 1. instanci nebo žalobu zamítne. V tomto případě po doručení písemného rozsudku je třeba jít na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, musíte odevzdat průkaz žadatele o mezinárodní ochranu, je Vám vrácen pas, pokud jste ho při podání žádosti odevzdali, a je Vám vyznačen výjezdní příkaz. Máte možnost do dvou týdnů ode dne doručení rozsudku soudu podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, která má odkladný účinek a Vy se ocitáte v další fázi řízení 3. instance. V případě, že jste byl/a v řízení zastoupen/a na základě plné moci, bude rozsudek doručen tomu, komu jste plnou moc udělil/a.Proto je důležité, abyste byl/a s advokátem, či právníkem v kontaktu. Po dobu řízení máte stále možnost pobývat v pobytovém středisku či privátu. Jakoukoliv změnu adresy je třeba hlásit i soudu, aby Vám byly případné písemnosti zasílány na správnou adresu.
Po celou dobu řízení před soudem jste účastníkem veřejného zdravotního pojištění.

1. INSTANCE - MINISTERSTVO VNITRA

Je to nejdůležitější fáze řízení o mezinárodní ochranu. Ministerstvo hodnotí veškeré informace a dokumenty (po celou dobu řízení je můžete doplňovat i v jiném, než českém jazyce), které se týkají Vaší  žádosti. Rozhodnutí by mělo být vydáno do 90 dnů. Ve většině případů je však lhůta překročena. V takovém případě Vám musí ministerstvo zaslat uvědomění o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí. Počet možných prodloužení není omezen. V případě, že se  Vám zdá, že řízení probíhá přiliš dlouho, je možné podat k ministru vnitra podnět na učinění opatření proti nečinnosti.  Pokud vlastníte cestovní doklad ze země původu, je Vám tento na dobu řízení před ministerstvem, Krajským soudem či Městským soudem v Praze odebrán a je Vám vydán průkaz žadatele o mezinárodní ochranu, kterým budete po celou dobu řízení prokazovat svou totožnost a oprávněnost k pobytu. Je třeba nosit ho vždy u sebe. Platnost průkazu lze opakovaně prodlužovat. Řízení před ministerstvem je ukončeno vydáním rozhodnutí, které v den, kdy Vám bylo předáno, nabývá právní moci. V případě, že Vám byl udělenazyl bude Vám vydán průkaz azylanta. V případě udělení doplňkové ochrany Vám bude vydán „žlutý pas“ platný na dobu, na kterou Vám byla doplňková ochrana udělena.
Pokud Vaší žádosti o mezinárodní ochranu nebylo vyhověno, máte možnost proti tomuto rozhodnutí  podat žalobu k příslušnémuKrajskému soudu (příslušnost soudu je dána místem Vašeho hlášeného pobytu v době podání žaloby, v případě hlášeného pobytu v Praze, je příslušným soudem Městský soud v Praze, v případě podání žaloby v přijímacím středisku na mezinárodním letišti je příslušný Krajský soud v Praze), a to do 15 či 7 dnů od dne následujícího po dni, kdy Vám bylo rozhodnutí předáno. Po předání rozhodnutí je Vám vyznačen výjezdní příkaz a odebrán průkaz žadatele o MO. Jakmile podáte žalobu k příslušnému soudu, ministerstvo Vám průkaz žadatele vrátí. Ve většině případů má žaloba odkladný účinek, tzn., že můžete dál na území České republiky pobývat za stejných podmínek, jako tomu bylo při řízení před MV.  V případech, kdy žaloba nemá odkladný účinek, máte možnost požádat soud o přiznání odkladného účinku žaloby. Do doby, než bude rozhodnuto o přiznání či nepřiznání odkladného účinku žalobě, máte možnost na území ČR pobývat na základě výjezdního příkazu.
UBYTOVÁNÍ BĚHEM ŘÍZENÍ
Přijímací středisko je místem, kam přicházíte požádat o mezinárodní ochranu. V ČR jsou dvě místa, kde můžete o mezinárodní ochranu požádat, a to Zastávka u Brna a pro Vás, kteří přiletíte do ČR letadlem a požádáte v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, je to PřS na letišti Praha Ruzyně.  Přijímací středisko nemůžete opustit a pobýváte zde až do doby ukončení základních vstupních procedur jako je identifikace Vaší totožnosti, zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany-vydání průkazu žadatele o MO, vstupní pohovor a předepsaná zdravotní prohlídka.  Maximální doba pobytu v přijímacím středisku je 120 dnů.
Pokud jste prošli předepsanými vstupními procedurami v přijímacím středisku, můžete pobývat  buď  v některém z pobytových středisek Ministerstva vnitra ČR (PoS MVČR) či v soukromí (na privátu).
Pobyt v Pobytovém středisku (PoS)– zde Vám jsou poskytovány ubytování, strava, základní hygienické potřeby, lékařská péče, sociální a psychologické služby a můžete se účastnit volnočasových aktivit. Středisko můžete opouštět. Pobyt mimo středisko je však třeba nahlásit a rovněž máte povinnost dostavit se v daném termínu zpět do střediska. V případě, že jste o mezinárodní ochranu požádali spolu se svou rodinou, máte právo pobývat v PoS společně.
Pobyt na privátu: Pokud chcete pobývat mimo PoS MVČR,  je třeba požádat o změnu hlášeného pobytu na cizinecké policii Olšanská. K žádosti je třeba předložit buď nájemní smlouvu či čestné prohlášení vlastníka s jeho úředně ověřeným podpisem a výpis z katastru nemovitostí.  Policie provede v místě šetření, zda se skutečně jedná o objekt určený k bydlení a do 15 dnů postoupí žádost spolu se svým vyjádření  MV, které souhlas buď udělí či neudělí. Pokud souhlas udělí, je třeba ohlásit změnu na CP  Olšanskáa do 3 dnů předložit průkaz žadatele o mezinárodní ochranu ke kontrole MVČR. Pokud pobýváte na privátu, hradíte si náklady spojené s pobytem na území sami z vlastních prostředků.
Možnosti příspěvku /bude doplněno/